சாஃப்ட்வேர்கள்


காம்கேர் சாஃப்ட்வேர்  தயாரித்து
வெளியிட்ட சாஃப்ட்வேர்கள் Technologies used....

C, C++, DOT NET, JAVA, ORACLE, SQL, DATA REPORTS, CRYSTAL REPORTS...
------
Computerization of Sales Section for  a Petroliam Company
Income Tax Report – Banking Software
Share Reports – Banking Software
Questionnaire software – Banking Software
Inter branch Reconciliation Statements – Banking Software
Billing Software
Stock Maintenance
VPP Software
Inventory Software
Accounting Software
School Mobile Monitoring Package
Multimedia Digital Library
Project Management System
Benifit Fund Software
Health Care Product System
Airlines Coding System
Chating & Messenger software
Law Coding System
University Linking Software
Housing Board allotment System
Jewellary Accounting System
HRMS Software
Automobile monitoring System
Wealthcare Product Software Management
Customer  Care System
Dynamic product Management System
Educational Processing System
Dynamic Banking System
Mother-Child Care Info
Blood bank System
Sales-Purchase Inventory System
Career Management System
Net Traffic analyser
Design-Implementation Tool for Software Tools
Robotic Material Transport system
Home Security System
Login System
Remote Access for Electronic Equipments
Numeric Controller
Non Visual Hearing Package Tool Research Analysis
Micro Controller based Pump

And Many More....