புத்தகங்கள்

நூல் ஆசிரியர்: காம்கேர்  கே. புவனேஸ்வரி

தொடர்புடைய பதிப்பகங்கள்


 1. ஆனந்தவிகடன் பிரசுரம்
 2.  சிக்ஸ்த் சென்ஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ்
 3. அண்ணாப் பல்கலைக்கழகம்
 4. கண்ணதாசன் பதிப்பகம்
 5. அநுராகம்
 6. மணிமேகலை பிரசுரம்
 7. காம்கேர் பப்ளிகேஷன்ஸ்
 8. இதர பதிப்பகங்கள்
     [மணிவாசகர்
      தமிழ் கம்ப்யூட்டர்
      Educational Technology Innovations
      Tamilnadu Advanced Technical Training
      Institute]

காம்கேர் புவனேஸ்வரி எழுதிய கம்ப்யூட்டர் புத்தகங்கள், பல பல்கலைக்கழகங்களில் பாட திட்டமாக உள்ளன!

நூலாசிரியர்: காம்கேர் கே. புவனேஸ்வரி
வெளியீடு:  சிக்ஸ்த் சென்ஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை - 600017


நூலாசிரியர்: காம்கேர்  கே. புவனேஸ்வரி
வெளியீடு:      விகடன் பிரசுரம், அண்ணா சாலை, சென்னை - 600002


இங்கே கிளிக் செய்து புத்தகங்களை வாங்கவும்...books.vikatan.comஇங்கே கிளிக் செய்து புத்தகங்களை வாங்கவும்....books.vikatan.comநூலாசிரியர்: காம்கேர்  கேபுவனேஸ்வரிநூலாசிரியர்: காம்கேர் கே. புவனேஸ்வரி 
வெளியீடு: அண்ணா பல்கலைக்கழகமும், 
                         தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டுக்  கழகமும் இணைந்து
                         வெளியிட்ட  புத்தகங்கள்
விற்பனைக்கு
அல்ல
விற்பனைக்கு அல்ல
விற்பனைக்கு
அல்லநூலாசிரியர்: காம்கேர் கே. புவனேஸ்வரி 
வெளியீடு:      கண்ணதாசன் பதிப்பகம், கண்ணதாசன் சாலை, சென்னை - 600017

விலை: ரூ. 132/-
                             
விலை: ரூ. 100/-
                               
விலை: ரூ. 150/-
                            
விலை: ரூ. 150/-
                                   
விலை: ரூ. 150/-
                               
விலை: ரூ. 300/-
                                
விலை: ரூ. 250/-
                               
விலை: ரூ. 70/-
                          
விலை: ரூ.  100/-
               

நூலாசிரியர்: காம்கேர் கே. புவனேஸ்வரி 
வெளியீடு:      அநுராகம் பதிப்பகம் , கண்ணதாசன் சாலை, சென்னை - 600017


விலை: ரூ. 35/-
                   

விலை: ரூ. 45/-
விலை: ரூ. 100/-
                        
விலை: ரூ. 55/-
                    
விலை: ரூ. 180/-
                            

விலை: ரூ. 240/-

விலை: ரூ. 150/-
விலை: ரூ. 200/-
விலை: ரூ. 110/-

நூலாசிரியர்: காம்கேர் கே. புவனேஸ்வரி
வெளியீடு:       மணிமேகலை பிரசுரம், தணிகாசலம் சாலை, சென்னை - 600017
தொடர்புக்கு:  044-24342926

விலை: 180/-
                      
விலை: ரூ. 150/-
                               
விலை: ரூ. 100/-
                               
விலை: ரூ. 200/-
                              
விலை: ரூ. 70/-
                    
விலை: ரூ. 125/-
                               
விலை: ரூ. 200/-
                               

நூலாசிரியர்:  காம்கேர் கே. புவனேஸ்வரி 
வெளியீடு:       இதர பதிப்பகங்கள்  மணிவாசகர் பதிப்பகம்
விலை: ரூ. 75/-
                        
பெரிகாம்
பதிப்பகம்
Book in English
விலை. ரூ. 145/-
                                

Educational Technology
Innovations
விற்பனைக்கு அல்ல
                             
Tamilnadu Advanced Technical Training Institute
விற்பனைக்கு அல்ல
              

நூலாசிரியர்கள்: ஜி.எஸ்.ராஜாமணி, ஸ்வாமி முருகானந்தா சரஸ்வதி
வெளியீடு:      காம்கேர் பப்ளிகேஷன்ஸ்
தொடர்புக்கு:  94449 49921 Email: compcare@hotmail.com
நூலாசிரியர்: காம்கேர் கே.புவனேஸ்வரி
வெளியீடு:      காம்கேர் பப்ளிகேஷன்ஸ்
தொடர்புக்கு:  94449 49921 Email: compcare@hotmail.com


விலை: ரூ. 65/-
                                   

விலை: ரூ. 65/-
                                

விற்பனைக்கு அல்ல
                                
விற்பனைக்கு அல்ல
                        


விற்பனைக்கு அல்ல

விலை: Rs. 100/-